Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Invisory en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst met en rechtsverhouding van Invisory.

Agile Operators B.V. (Invisory)
Schaapsdrift 34
6902 AJ Zevenaar

Website: www.invisory.nl
Telefoon: 0299 – 756 499

KvK: 85384437

Artikel 1. Definities

1.1 De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.
a. Derden: een zelfstandige of werknemer van Invisory.
b. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op ‘knowhow’.
c. Invisory: de onderneming Agile Operators B.V. (met handelsnaam Invisory) gevestigd te Zevenaar en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85384437.
d. Offerte: het aanbod van Invisory aan Opdrachtgever, waarin onder meer de prijzen en aangeboden diensten van Invisory opgenomen zijn.
e. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, met wie Invisory een Overeenkomst heeft gesloten dan wel een rechtsverhouding is aangegaan.
f. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtgever en Invisory gesloten wordt op basis waarvan Invisory diensten zal verlenen aan Opdrachtgever.
g. Nadere Overeenkomst: de specifieke overeenkomst inzake het verrichten van diensten.
h. Zelfstandige: de zelfstandige ondernemer die door Invisory ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever om de diensten te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of Offerte van Invisory en zijn tevens van toepassing en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst en rechtsverhouding.

2.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Invisory alleen bindend indien en voor zover deze door Invisory schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Invisory uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van het aanbod of de Offerte door Opdrachtgever.

3.2 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de Offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt dat Invisory werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de aangeboden diensten vallen, dan wordt de Offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Invisory verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een Offerte af te wachten dan wel als de verzochte opdracht feitelijk een aanvang heeft genomen.

3.3 Elk aanbod van Invisory is vrijblijvend en geldig tot dertig dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht tenzij anders is vermeld in de Offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en terbeschikkingstelling

4.1 Nadat een Overeenkomst met Invisory is gesloten, zal Invisory deze naar beste kunnen en met zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen. Dit houdt ook in dat de eventueel door Invisory ter beschikking gestelde derde(n) de opdracht als goed opdrachtnemer(s) zal (zullen) uitvoeren.

4.2 Door Invisory opgegeven termijnen hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.

4.3 Als partijen tot een (nadere) overeenkomst komen, zal Invisory de in de Overeenkomst genoemde derde(n) aan Opdrachtgever ter beschikking stellen om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

4.4 Indien van toepassing sluit Invisory met de ter beschikking te stellen zelfstandige een overeenkomst van opdracht (een modelovereenkomst). Invisory treedt in deze situatie op als intermediair (‘tussenkomst’).

4.5 De ter beschikking gestelde derde(n) staat (staan) niet onder leiding en toezicht van Opdrachtgever, tenzij partijen anders overeenkomen.

4.6 Indien van toepassing met betrekking tot de inhuur van een zelfstandige, onthoudt Opdrachtgever zich ervan te handelen of na te laten waardoor sprake zou kunnen zijn van een arbeidsovereenkomst dan wel een fictieve dienstbetrekking en dat de zelfstandigheid van de zelfstandige in gevaar zou kunnen komen. Opdrachtgever vrijwaart Invisory voor eventuele schade die hiervan het gevolg is.

4.7 Invisory draagt er zorg voor dat de benodigde informatie en gegevens van de derde(n) tijdig aan Opdrachtgever worden verstrekt zodat de opdracht ook tijdig van start kan gaan.

4.8 Indien van toepassing deelt de zelfstandige zijn opdracht zelfstandig in en voert deze naar eigen inzicht uit. Wel vindt, als dat nodig is, afstemming tussen alle partijen plaats zodat de opdracht optimaal kan verlopen.

4.9 Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de diensten van Invisory of de door of namens Invisory ontwikkelde rechten de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

4.10 Indien Invisory constateert dat Opdrachtgever het bovengenoemde overtreedt of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever kunnen waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, dan is het Invisory toegestaan zelf in te grijpen om de overtreding te beëindigen.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Opdrachtgever betaalt Invisory een vergoeding voor haar diensten zoals vermeld in de Offerte of het aanbod.

5.2 Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Invisory genoemde prijzen exclusief btw.

5.3 De door de derde(n) gemaakte uren worden door de derde en Opdrachtgever geregistreerd. De door de derde geregistreerde uren staan vast (i) na validatie daarvan door Opdrachtgever of (ii) nadat de termijn van zeven dagen is verstreken zonder dat de Opdrachtgever de geregistreerde uren heeft gevalideerd en deze ook niet heeft weersproken.

5.4 Alle prijzen in aanbiedingen, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Invisory zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Aan dergelijke fouten kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5.5 Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Invisory het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

5.6 Invisory is gerechtigd de door haar gehanteerde en/of de overeengekomen prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst en/of éénmaal per kalenderjaar aan te passen op basis van inflatie, een stijging van kosten of veranderde marktomstandigheden.

5.7 Indien een toeleverancier van Invisory tussentijds de prijzen verhoogt, is Invisory gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan Opdrachtgever.

Artikel 6. Betaling

6.1 Invisory kan de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen vooraf dan wel achteraf aan Opdrachtgever factureren. Het is Invisory toegestaan de facturen c.q. het factureren bij een factoringpartij onder te brengen.

6.2 Invisory mag elektronische facturen sturen naar het bij Invisory bekende e-mailadres van Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met deze wijze van facturatie.

6.3 De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.4 Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn niet volledig heeft betaald, zal Invisory Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet of niet volledig heeft betaald, is hij van rechtswege (automatisch) in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.

6.5 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke handelsrente, gehouden tot een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten inclusief incassokosten en de redelijke kosten van juridische bijstand.

6.6 In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Invisory zonder enige ingebrekestelling gerechtigd haar diensten op te schorten onverminderd het recht van Invisory op vergoeding van schade.

6.7 In het geval Opdrachtgever in verzuim is, is Invisory gerechtigd haar dienstverlening te beperken of op te schorten.

6.8 Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening, schuldvergelijking, opschorting en overdracht van vorderingen.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door Invisory geleverde diensten in de breedste zin des woords (waaronder ook begrepen de door de derde(n) verrichte werkzaamheden en daartoe behorende intellectuele rechten) blijven te allen tijde berusten bij Invisory en/of haar licentiegevers, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Invisory voor vorderingen van derden die (mede) gebaseerd zijn op de stelling dat enige informatie die Opdrachtgever heeft aangeleverd bij Invisory, inbreuk maakt op rechten van derden.

7.3 Het is Invisory toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de organisatie van Opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit.

7.4 Indien Partijen zijn overeengekomen dat intellectuele eigendomsrechten overgaan op Opdrachtgever, dan geschiedt dat op het moment dat alle daarmee samenhangende facturen volledig zijn betaald door Opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Invisory voor schade als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade bestaande uit:

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Invisory aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Invisory ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  • redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

8.2 Invisory is in geen geval aansprakelijk voor enige andere schade dan genoemd in het voorgaande lid, zoals indirecte schade of gevolgschade.

8.3 Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 1 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot hetgeen de verzekeraar van Invisory in enig geval uitkeert. Mocht de verzekeraar niet uitkeren dan wel de verzekering geen dekking bieden, dan is de aansprakelijkheid van Invisory beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever heeft betaald aan Invisory (exclusief btw) in de drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade echter meer bedragen dan 25.000,- euro op jaarbasis.

8.4 Enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Invisory.

8.5 Aansprakelijkheid van Invisory wegens een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel enige andere rechtsgrond ontstaat slechts indien Opdrachtgever Invisory onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt na het ontdekken van de tekortkoming, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Invisory ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Invisory in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet (overmacht).

9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan: internetstoringen of andere storingen van publieke of private infrastructuur; storingen wegens computercriminaliteit bijvoorbeeld (D)DoS-aanvallen; tekortkomingen van leveranciers van Invisory; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; niet-beschikbaarheid van personeelsleden/gedetacheerden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen zoals in geval van een pandemie; vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten en natuurrampen.

9.3 Indien een situatie van overmacht langer dan dertig dagen duurt, heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid

10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 11. Wijzigingen in de Overeenkomst

11.1 Invisory behoudt zich het recht voor haar diensten en deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging.

11.2 Wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Invisory en/of per e-mail aan Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

11.3 Indien Opdrachtgever een wijziging niet wenst te accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen veertien dagen na bekendmaking schriftelijk mede te delen aan Invisory. Indien Invisory daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst opzeggen tegen deze datum.

Artikel 12 Verbod rechtstreeks in dienst nemen, boete/vergoeding

12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, alsmede twee jaar na afloop daarvan, werknemers van Invisory dan wel door of namens Invisory ter beschikking gestelde zelfstandigen in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Invisory.

12.2 In geval van overtreding van dit artikel is Opdrachtgever aan Invisory een boete c.q. vergoeding verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete c.q. vergoeding is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid aan Invisory om volledige schadevergoeding te eisen mocht de schade hoger zijn dan het boetebedrag c.q. de vergoeding.

Artikel 13. Duur en beëindiging

13.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in de Offerte, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Indien geen termijn is vermeld, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.2 Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan kan de Overeenkomst slechts tussentijds worden opgezegd zoals in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaald.

13.3 Tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen, vindt geen automatische verlenging van de Overeenkomst dan wel Nadere Overeenkomst plaats.

13.4 Invisory mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende gronden van toepassing is:
a. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
b. het faillissement van Opdrachtgever is verleend;
c. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
d. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd.

13.5 Indien Invisory de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de diensten die zijn opgeschort.

13.6 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Invisory op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.

Artikel 14. Privacy

14.1 Invisory en Opdrachtgever behandelen eventuele persoonsgegevens die in het kader van een overeenkomst worden verwerkt, vertrouwelijk en verwerken deze gegevens te allen tijde in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en eventuele overige relevante (privacy)wetgeving.

Artikel 15. Overige bepalingen

15.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Invisory gevestigd is.

15.3 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4 Invisory is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.